חזרה למבצעים
יום חמישי, 22 למרץ 2018
תקנון מבצע ימי ניסיון שואבים אלחוטיים

תקנון מבצע פסח  2018

שואבי אבק אלקטרולוקס- 30 יום ניסיון

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע. למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן.  כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

 

 1. מהות המבצע
  1. כל הרוכש בתוך תקופת המבצע את המוצר כהגדרתו להלן ובחנויות המורשות יהיה זכאי להחזירו עד 30 יום מיום הרכישה, במידה ולא היה שבע רצון מהמוצר ולקבל את כספו בחזרה.
  2. כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 500 יחידות.

 

 1. הגדרות
  1. "החברה" - מיני ליין בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
  2. "המוצר" – שואב אבק נטען מהמותג "  Electrolux" מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.
  3. "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 19.03.18 ועד ליום 30.04.18 ו\או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
  4. "משתתף" ו\או "לקוח " – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
  5. "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה "ו\או  "סוחר מורשה" כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת http://www.electrolux.miniline.co.il.
  6. " ההטבה "  - הזכות להחזיר את המוצר עד 30 יום מיום הרכישה ולקבל את סכום הרכישה בחזרה.

 

 1. פרשנות
  1. תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  2. בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אולם מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בתשלום המחיר המחייב עבור רכישת המוצר כמוצג ע"ג המוצר .

 

 1. תנאי המבצע

הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:

 

 1. רכישת המוצר  לא יאוחר מתום תקופת המבצע. קיום התנאי האמור יהיה באחריות העוסק ממנו נרכש המוצר אשר יהיה מחויב להזמין את המוצר עבור הלקוח.
 2. המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
 3. המשתתף יהיה זכאי להחזיר את המוצר עד 30 יום מיום הרכישה ולקבל כספו חזרה, בתנאי שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים, ללא שברים ומבלי שנגרם נזק כלשהוא לשואב ולחלקיו ובפרט נזק תפעולי.
 4. ההחזרה תתבצע רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
 5. משתתף שהחליף או שינה את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה !
 6. משתתף שאינו מעוניין להשתתף במבצע יהיה רשאי  להחזיר מוצר שנרכש בתקופת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן :
  1. המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
  2. ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  3. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 1. הדגמים שבמבצע

להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע :

ZB5020

ZB5024G

ZB3105

ZB3212

ZB3214G

 

 

 1. שונות
  1. לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם.
  2. המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  3. החברה לא תישא באחריות כל שהיא בגין אי מימוש ההטבה מסיבות התלויות במישרין ו\או בעקיפין בלקוח ו\או בעוסק ממנו נרכש המוצר .
  4. החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  5. אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  6. חברת "מיניליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון. ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש תנור מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו / או השינוי במבצע .
  7. אין כפל מבצעים והטבות.
  8. תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של חברת מיני ליין בתקופת המבצע בכתובת www.electrolux.miniline.co.il

 

תקנון מבצע אחריות מוצרי חשמל קטנים

24 חודשי אחריות על מוצרי החשמל הקטנים לבית!

12 חודשי אחריות מלאה + 12 חודשי אחריות מוגבלת ללא תוספת תשלום!

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים


אודות חברת מיניליין

חברת מיניליין בע"מ נוסדה בשנת 1981 והינה אחת החברות הוותיקות הגדולות והיציבות במשק הישראלי בכלל ובשוק מוצרי החשמל הביתיים בפרט. החברה נמצאת בבעלות משפחת אשר וקבוצת אלייד. כיעד עליון הגדירה החברה שיפור מתמיד בתחום השירות והאיכות על מגוון מותגיה. שילוב בין מותגים ברמה בינלאומית גבוהה, מקצועיות ומקצוענות הינם המפתח למימוש יעד זה.