חזרה למבצעים
יום חמישי, 01 למרץ 2018
תקנון מבצע אחריות מכונות כביסה

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה פסח 2018

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן :

 1. מהות המבצע
  1. כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מכונת כביסה  מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 149 ₪ בלבד.
  2. כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 1000 יחידות.
 1. הגדרות

 

 1. "החברה"  - "מיניליין" בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 2. "המוצר" – מכונת כביסה אלקטרולוקס מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.
 3. "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 01.03.18 ועד ליום  30.04.18 ו\או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 4. "משתתף" ו\או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 5. "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או  "סוחר מורשה"  - כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת http://www.electrolux.miniline.co.il.
 6. "ההטבה" הזכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה והטבה זאת ניתנת למימוש עד 30 יום מתום המבצע בכפוף להוכחת רכישה בתקופת המבצע קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מסוחר מורשה. "מימוש" – משמעו ביצוע התקנת המוצר כמפורט בסעיף 5.2 להלן.
 7. ההטבה תינתן על ידי חברת אלקטרוניקס.
 8. "אחריות נוספת מוגבלת"      
  1. חוזה השירות יהיה בהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת אלקטרוניקס ויהיה כפוף לתנאים כדלקמן.
  2. שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך 4 שנים מתום שנת האחריות הראשונה, לרבות כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.
  3. החברה מתחייבת:
 1. לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
 2. לתקן את המוצר תוך ארבעה ימים מיום שנדרשה לעשות זאת אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שקיימת בו תחנת שירות.
 3. בכל מקרה אחר - תוך שבעה ימים. לעניין סעיפים א-ב ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 4. שירותי האחריות המוגבלת יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 5. לבדוק תקינות המוצר - לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.
 6. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.
  1. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 1. הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע, או שנגרם על ידי כוח עליון.
 2. הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
 3. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
 4. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
 5. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
 6. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 7. במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.
  1. במקרה בו תואם מועד ביקור טכנאי במעונו של הלקוח, ישתדל הטכנאי להגיע תוך שעתיים מהמועד שתואם, ואם הטכנאי מאחר, החברה או מי מטעמה יודיעו על כך לצרכן בהקדם האפשרי לאחר שנודע לה על האיחור. בכל מקרה ולמען הסר ספק, לא יחול “חוק הטכנאים” (סע’ 18א(ג) לחוק הגנת הצרכן.
 1. פרשנות
  1.  תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  2.  בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2. תנאי המבצע          
  הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :
  1.  רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע. באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה מול השרות "אלקטרוניקס".
  2.  מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בהתקנת מכונת הכביסה בבית הלקוח על ידי שרות "אלקטרוניקס"  ובהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
  3.  המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  4.  המשתתף במבצע רכש את מכונת הכביסה שבמבצע מהדגמים שבמבצע וממפיץ מורשה של חברת "מיניליין". 
  5. משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה!

 

 1.  ניתן להחזיר מוצר שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם ,בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
  1. המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
  2. החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
  3. ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  4. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
 1. הדגמים שבמבצע
   

     

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 

 

 

 

 1. שונות

 

 1.  לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
 2.  המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
 3.  חברת "מיניליין" שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט  ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
 4. החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
 5. אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
 6.  חברת "מיניליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
 7.   אין כפל מבצעים והטבות.

 

תקנון מבצע תנורים כיריים

קנו תנור בנוי אלקטרולוקס, הוסיפו 590 ש"ח וקבלו כיריים גז עם משטח זכוכית שבמבצע!

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים


אודות חברת מיניליין

חברת מיניליין בע"מ נוסדה בשנת 1981 והינה אחת החברות הוותיקות הגדולות והיציבות במשק הישראלי בכלל ובשוק מוצרי החשמל הביתיים בפרט. החברה נמצאת בבעלות משפחת אשר וקבוצת אלייד. כיעד עליון הגדירה החברה שיפור מתמיד בתחום השירות והאיכות על מגוון מותגיה. שילוב בין מותגים ברמה בינלאומית גבוהה, מקצועיות ומקצוענות הינם המפתח למימוש יעד זה.